تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۱۸:۱۴:۴۷
کدمطلب: vJPpl2pH
با صدور اطلاعيه‌اي از سوي وزارت آموزش وپرورش اعلام شد:
نتایج گزينش پذیرفته شدگان نهايي آزمون استخدام پیمانی سال 1395

وزارت آموزش وپرورش با صدور اطلاعيه اي نتایج بررسی صلاحیت های عمومی(گزينش)و فرايند جذب پذیرفته شدگان نهايي آزمون استخدام پیمانی سال 1395 آموزش وپرورش را اعلام كرد.

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پذيرفته شدگان نهايي آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش در سومين آزمون متمرکز دستگاهای اجرایی كشور آبان‌ماه1395 (موضوع مجوز شماره684370-3 مرداد ماه 1395 سازمان اداری واستخدامی كشور)، بدين‌وسيله اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون مزبور بعداز طي مراحل قانوني، اعلام مي‌گردد.

1-داوطلبانی کـه اسامی آنـان بعنوان معرفی شده یک برابر ظرفیت آزمــون استخدامـی مذکـور قرار داشته، لیکن صلاحیت های عمومی آنان، موردتأیید هسته‌هاي گزينش آموزش وپرورش قرار نگرفته است؛ مطابـق مقـررات مربوط، می‌تـوانند حداکثـر ظرف مـدت یک ماه ازتـاریخ انتشار اسامی دراین اطلاعیه،جهت تکمیل فرم درخواست تجدید نظر، به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل پذیرش خود مراجعه نمایند. شایـان ذکـر است  بــراسـاس ضوابط و مقررات مربوط، دریـافت و رسیدگی به اعتراض داوطلبان پس از انقضای مهلت اعلام شده، به هیچ عنوان امكان پذير نخواهدبود.

2-عدم مراجعه فرد پذيرفته شده در مهلت مقرر براي پيگيري امور مربوط به انجام آزمايشات پزشكي وثبت نام و شركت در دوره ‌يكساله مهارت آموزي دانشگاه‌هاي وابسته به آموزش وپرورش، به منزله انصراف از استخدام در آموزش وپرورش تلقي شده و مسئوليت آن، صرفاً به عهده وي خواهدبود.

3-جدول زمانبندي ثبت نام وفرايند شركت در دوره يكساله مهارت آموزي وجذب واشتغال در مناطق آموزشي؛

عنوان

دانشگاه فرهنگيان

دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي

شروع

پايان

شروع

پايان

ثبت نام در دوره يكسالهمهارت آموزي

14 تير 96

16 تير96

17 تير96

22 تير96

برگزاري پودمان اول

20 تير96

16 شهريور96

24 تير96

9 شهريور96

برگزاري آزمون جامع پودمان اول

19 شهريور96

24 شهريور96

11 شهريور96

15 شهريور96

استخدام يكساله پيماني

درصورت موفقيت در آزمون  جامع پودمان اول، از تاريخ 1/7/1396 به بعد خواهدبود.

برگزاري پودمان دوم

01/07/1396 تا پايان نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

1 مهر96

30 بهمن 96

برگزاري آزمون جامع پودمان دوم

تيرماه سال 1397

5 اسفند 96

16 اسفند 96

اعلام نتايج نهايي آزمون جامع

مردادماه سال 1397

15 فروردين 97

31 فروردين 97

صدور مجوزتمديداستخدام پيماني

درصورت موفقيت درگذراندن دوره و آزمون جامع، حداكثر تا تاريخ 1/7/1397 خواهدبود.

 

شايان ذكراست تأييدشدگان نهايي مكلفند به منظور انجام آزمايشات پاراكلينيكي بدو استخدام و  گذراندن دوره يكساله مهارت آموزي در دانشگاه فرهنگيان ودانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي به شرح ذيل در سه مرحله اقدام نمايند.

مرحله اول : انجام آزمايشات پاراكلينيكي و تكميل پرونده استخدامي

معرفي افراد جهت انجام آزمایشات پاراکلینیکی حداكثر تا ده(10) روز پس از انتشار اسامی واجدين شرايط توسط اداره‌كل آموزش و پرورش استان محل خدمت صورت مي پذيرد، براين اساس پذيرفته شدگان نهايي پس از انتشار اسامي، با در دست داشتن شناسنامه ،كارت ملي و كارنامه نهايي صادر از لينك اعلام نتايج، ضمن حضور در واحد امور اداري اداراه كل آموزش وپرورش استان‌ها، نسبت به اخذ معرفي نامه براي انجام آزمایشات پاراکلینیکی و گواهي عدم سوءپيشينه و... با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط در زمان مقرر اقدام نمايند.

مرحله دوم: دوره يكساله مهارت آموزي

به استناد مجوز شماره684370- 30 مرداد 1395 سازمان اداری واستخدامی كشور و مفاد مندرج در آگهي استخدام پيماني آبانماه سال95 آموزش وپرورش، پذيرفته شدگان استخدام مزبور در مشاغل آموزشي در آموزش و پرورش، ملزم به گذراندن دوره يكساله مهارت آموزي در دانشگاههاي وابسته به آموزش وپرورش (دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي) مي‌باشند.پذيرفته شدگان نهايي مكلفند به منظور ثبت نام و شركت در دوره يكساله مهارت آموزي از طريق پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه‌ فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي اقدام نمايند.

 پذيرفته‌شدگان لازم است قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه محل  برگزاري دوره به منظور كسب اطلاع ازنحوه ثبت نام در دوره( زمان، مكان، مدارك مورد نياز و نحوه مراجعه حضوري)، به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه‌هاي مزبور به شرح زير مراجعه نمايند.

-پذيرفته شدگان رشته هاي شغلي هنر آموز و استادكار جهت ثبت نام در دوره يكساله مهارت آموزی از 17 تا 22 تير ماه 96 به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي به نشانی www.srttu.edu مراجعه نمايند؛

-پذيرفته شدگان سایر رشته‌هاي شغلی جهت ثبت نام در دوره يكساله مهارت آموزی از تاريخ 14 تا 16 تير ماه 1396به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه فرهنگيان به نشاني www.cfu.ac.ir  مراجعه نمايند.

-ارائه كارنامه نتايج نهايي گزينش آزمون مزبور كه از لينك اعلام نتايج آموزش وپرورش قابل دريافت مي باشد، به دانشگاه مجري دوره يكساله مهارت آموزي الزامي است.

-طبق بند 2 قسمت شرايط وضوابط دوره يكساله مهارت آموزي دفترچه راهنماي آزمون سال1395، پذيرفته شدگان ملزم به گذراندن دوره يكساله مهارت آموزي و موفقيت در آزمون جامع، بدون دريافت حقوق و مزايا بوده و صدور حكم استخدام پيماني، منوط به كسب موفقيت در دوره مذكور مي باشد.

توجه: آزمون جامع در دو نوبت در اتمام هريك از پودمان ها، برگزارخواهدشد درپايان پودمان اول به صورت كتبي و در پودمان دوم به شيوه عملي، طبق شرايط وضوابط مربوط كه از طريق دانشگاه مجري برگزاري دوره اعلام مي‌گردد، انجام خواهد گرفت.

-رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده از سوی دانشگاه‌هاي مجري دوره يكساله مهارت آموزي،براي كارآموزان الزامی است.

-ثبت نام و شركت در دوره يكساله مهارت آموزي در دانشگاه‌هاي وابسته صرفاً براساس فهرست موردتأييد مركز برنامه ريزي،منابع انساني وفناوري اطلاعات امكان پذير خواهدبود.براين اساس پذيرفته شدگان مي بايست با در دست داشتن كارنامه نهايي كه از لينك اعلام نتايج قابل دريافت مي باشد به سايت دانشگاه مجري دوره كارآموزي مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

تذكر: صدور هرگونه معرفي نامه براي پذيرفته شدگان توسط ساير واحدهاي اداري جهت ثبت نام در دانشگاه مجري دوره يكساله مهارت آموزي مجاز نمي باشد.

-شركت دركلاس‌هاي دوره يكساله مهارت آموزي به صورت رايگان مي باشد.چنانچه پذيرفته شدگان نهايي از ادامه تحصيل و اشتغال منصرف شوند دوبرابر هزينه‌هاي فرايند استخدام و برگزاري دوره به تشخيص آموزش وپرورش محاسبه و از داوطلب اخذ خواهدشد.

-طبق بند 9 قسمت شرايط وضوابط دوره يكساله مهارت آموزي دفترچه راهنماي آزمون سال1395، دانشگاه‌هاي مجري دوره كارآموزي مسئوليتي در قبال اسكان و تغذيه مهارت آموزان ندارند درصورت تقاضاي مهارت آموز و وجود امكان ارائه خدمات با اخذ هزينه هاي مربوط، ميسور خواهدبود.

-پذيرفته شدگان نهايي دقت نمايند كه امورمرتبط با ثبت نام و شركت دردوره يكساله مهارت آموزي را صرفاً ازطريق دانشگاه هاي مجري دوره پيگيري نمايند.

مرحله سوم : نحوه جذب و بكارگيري

صدورحكم استخدام و ابلاغ تدريس پذيرفته شدگان از مورخ 1 مهر ماه 1396 به بعد بارعايت شرايط ذيل خواهدبود.

1-پذيرفته شدگان پس از شركت در اولين پودمان دوره كارآموزي در تابستان سال جاري و موفقيت درآزمون مربوط، به استخدام پيماني يكساله درآمده وبه تدريس موظف اشتغال خواهند يافت. و همزمان با اشتغال نسبت به گذراندن مابقي پودمان‌هاي دوره كارآموزي خود طبق شرايط وضوابط دانشگاه‌ها اقدام خواهند نمود.

2-با توجه به ماده 49 قانون مديريت خدمات كشوري تمديد حكم استخدام پيماني در سال 1397 ، منوط به كسب موفقيت در دوره يكساله مهارت آموزي و قبولي درآزمون جامع و ارائه اصل گواهي دوره يكساله مهارت آموزي از دانشگاه مجري دوره مزبورخواهدبود.در غير اين صورت كارآموز از فرايند استخدام حذف وحسب مورد مكلف به پرداخت هزينه هاي مربوط به تشخيص آموزش وپرورش خواهدبود.

اعلام نتايج آزمون استخدامي سال 1395

به اشتراک بگذارید :