تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۱۳:۱۸:۵۳
کد مطلب:  581925
منتشر شد
سند زيرنظام تربيت معلم وتامين منابع انساني

زير نظام تربيت معلم و تأمين منابع انساني شامل جذب، آماده سازي، حفظ و ارتقاء، و ارزشيابي معلم و ساير منابع انساني است و دربرگيرنده تمامي افرادي است که از سطح ستاد تا سطح مدرسه مسئوليت تربيت متربيان در نظام تربيت رسمي و عمومي را بر عهده دارند. مأموريت اصلي اين زير نظام ايجاد زمينه ها و فرايند هايي است كه از طريق آن مربيان قادر به تشخيص موقعیت وشناسایی نقاط قوت و ضعف و سطح بلوغ فكري و رواني خود بوده و بتوانند زمینه هایی را براي رشد و توسعه ظرفيت هاي وجودي خود  و دستيابي متربيان به مراتب حيات طيبه فراهم نمايند. وظايف اين خرده نظام عبارت است از:

زير نظام تربيت معلم و تأمين منابع انساني شامل جذب، آماده سازي، حفظ و ارتقاء، و ارزشيابي معلم و ساير منابع انساني است و دربرگيرنده تمامي افرادي است که از سطح ستاد تا سطح مدرسه مسئوليت تربيت متربيان در نظام تربيت رسمي و عمومي را بر عهده دارند. مأموريت اصلي اين زير نظام ايجاد زمينه ها و فرايند هايي است كه از طريق آن مربيان قادر به تشخيص موقعیت وشناسایی نقاط قوت و ضعف و سطح بلوغ فكري و رواني خود بوده و بتوانند زمینه هایی را براي رشد و توسعه ظرفيت هاي وجودي خود  و دستيابي متربيان به مراتب حيات طيبه فراهم نمايند. وظايف اين خرده نظام عبارت است از:

  • برنامه ريزي به منظور رشد و ساماندهي وتعالی مراتب هستي شناختي وارتقای شایستگی های اعتقادی،اخلاقی،حرفه ای وتخصصی و ايجاد يکپارچگي در نقش اجتماعي و هستي شناختي مربيان از طريق تغيير در معرفت  وباور ، ميل ، اراده، عمل و تکرار عمل تا سطح تکوین صفات و شکل گیری  هویت حرفه ای  آنان.
  • استقرار سازو كارهاي لازم براي رشد شایستگی های پایه در جهت تقویت هویت مشترک( اعتقادی، اخلاقی، دانش پایه....) و شایستگی های ویژه در جهت تکوین وتعالی پیوسته  هویت  حرفه ای مربیان   ( با کسب صفات وتوانایی های تخصصی و تربیتی) از طريق تدارک فرصت هاي متنوعي که در آن امکان انتخاب، اولويت بندي و بکارگيري آموخته ها در عرصه عمل، متناسب با استعداد ها و توانمندي هاي فردي و نوع مسئوليت حرفه اي فراهم گردد.  
  • سياست گذاري، پشتيباني، نظارت و ارزشيابي از کليه فعاليت هايي که براي جذب، آماده سازي، حفظ و ارتقاء معلمان و منابع انساني از سوي نظام تربيت رسمي و عمومي صورت مي گيرد.
  •  ارزشيابي از عملكرد دانشگاه ها و مراكز علمي- پژوهشي كه به عنوان عوامل سهيم در جريان تربيت مسئوليت تربيت و به روز نگهداري  معلمان ومنابع انساني مورد نیاز نظام تربیت رسمی و عمومی را بر عهده دارند.
  • مشارکت با کليه زير نظام ها در تحقق اهداف تربيت وبه ویژه همسويي و هماهنگي با جهت گيري ها و فعاليت هاي زير نظام برنامه درسي در ابعاد و مؤلفه هاي اصلي و فرعي آن 
    جهت مشاهده کامل کلیک نمایید.
به اشتراک بگذارید :