تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۱:۲۴:۵۷
کد مطلب:  648095
معاون برنامه ریزی آموزش منابع انسانی خبر داد:
کانون های ارزیابی برای سنجش شایستگی های مدیران و کشف استعدادها برای قرار گرفتن در مسیر توسعه ای طراحی شده اند.

کانون ارزیابی از یک فرایند ارزشیابی بر مبنای ترکیب تمرین ها و شیوه ها، که از تجزیه و تحلیل کارها صورت گرفته است، استفاده می کند تا رفتار افراد را ارزشیابی کند و یک پروفایل از قوت های افراد و نیازهای توسعه آنها بر مبنای عملکردشان بر روی، تمرین های ویژه به دست دهد

به گزارش روابط عمومی مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات،  فریبرز حمیدی، معاون برنامه ریزی  آموزش منابع انسانی در خصوص اهمیت ایجاد کانون های ارزیابی سنجش شایستگی های حرفه ای مدیران گفت: کانونهای ارزیابی به عنوان مراکزی که دارای قابلیت ارزیابی توانایی های افراد برای جذب و یا ادامه فعالیت دریک پست سازمانی مهم را دارند دارای اهمیت زیادی است. این کانون ها به شناسایی شایستگیهای مورد نیازیک سازمان برای تصدی مشاغل کلیدی اعم ازمدیریتی وکارشناسی، به ارزیابی افراد درخصوص موارد مربوطه می پردازد.

نیازبه ارتباطات،تصمیم گیری، مدیریت بحران و توسعه قابلیت های ذهنی، مارا وادار به انجام آموزشها و فراگیری تخصصهای چند منظوره می سازد . یکی ازابزارهای مناسب برای توسعه مدلهای ذهنی برای  به دست آوردن مهارت لازم و ترقی دانش ضمنیدربین افراد، کانونهای ارزیابی می باشد. کانون ارزیابی شامل مشارکت درتمرین وشبیه سازی چندگانه  می باشد و با مشاهده و ارزیابی عملکرد افراد درمقابل کارهای از پیش تعیین شده به وسیله یک تیم ارزیابی آموزش دیده، درراه توسعه منابع انسانی گام  برمی دارد . کانون ارزیابی ازیک فرایند ارزشیابی برمبنای ترکیب تمرینهاوشیوه ها،که از تجزیه وتحلیل کارها صورت گرفته است،استفاده میکند تارفتارافراد را ارزشیابی کند و یک پروفایل از قوتها ی افراد و نیازهای توسعه آنها برمبنای عملکرد شان برروی،تمرینهای ویژه به دست دهد.

معاون برنامه ریزی آموزش منابع انسانی در ادامه عنوان کرد: مهم ترین اهداف کانون های  ارزیابی ؛ کشف استعدادهای رشد وتوسعه درمیان مدیران  و همچنین ایجاد و تعمیق فضای رشد و یادگیری برای توسعه شایستگیهای حرفه ای در مدارس است.

شایان ذکراست در برنامه سنجش شایستگی های حرفه ای مدیران مدارس 8 کانون ارزیابی در استانهای شهرستانهای تهران ؛ شهر تهران و البرز کار سنجش شایستگی ها را بعهده دارند .

به اشتراک بگذارید :