تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۵:۵۵:۰۰
کد مطلب:  787692
دستاوردهای وزارت آموزش‌وپرورش در چهل‌سالگی انقلاب؛
مهمترین مصوبات مجلس شورای اسلامی در ارتباط با آموزش و پرورش در چهار دهه انقلاب اسلامی

مجلس شورای اسلامی در ارتباط با آموزش‌وپرورش در چهار دهه انقلاب اسلامی مصوبات مهمی داشته است.

به گزارش مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی آموزش‌وپرورش، مجلس شورای اسلامی نقش مهمی در تصویب لوایح و طرح‌های برای بهبود و یا کمک به آموزش‌وپرورش داشته است.

در جدول زیر می‌توانید مهم‌ترینمصوباتمجلسشورایاسلامیدرارتباطباآموزش‌وپرورش در چهار دهه انقلاب اسلامی را مشاهده کنید.

  مهمترینمصوباتمجلسشورایاسلامیدرارتباطباآموزشوپرورش

تاریختصویب

قوانینمصوبمجلسشورایاسلامیمرتبطباآموزشوپرورش

25/11/66

قانوناهدافووظایفوزارتآموزشوپرورش

05/03/67

قانونتأسیسمدارسغیرانتفاعی

19/11/68

قانونتشویقمعلمانبازنشستهبهادامههمکاریباوزارتآموزشوپرورش

08/03/69

قانونمتعهدینخدمتبهوزارتآموزشوپرورش

21/09/69

قانونتشکیلسازمانآموزشوپرورشاستثنایی

29/05/70

اساسنامهسازمانآموزشوپرورشاستثنایی

12/09/70

قانونانتقالمراقبینبهداشتمدارسبهواحدهایآموزشیتابعهوزارتآموزشوپرورش

09/06/72

قانونممنوعیتتخلیهاماکنوواحدهایآموزشیوپرورشیدراختیاروزارتآموزشوپرورش

26/10/72

قانونتشکیلشوراهایآموزشوپرورشدراستانها،شهرستانهاومناطقکشور

24/01/73

قانوناصلاحقانونانتقالمراقبینبهداشتمدارسبهواحدهایآموزشیتابعهوزارتآموزشوپرورش

14/06/74

قانونگزینشمعلمانوکارکنانآموزشوپرورش

23/02/75

 قانوناستخدامروحانیانوطلابعلومدینیدروزارتآموزشوپرورشبااستفادهازمعافیتتحصیلی

01/06/77

قانونتمدیدمدتممنوعیتتخلیهمقرردرقانونممنوعیتتخلیهاماکنوواحدهایآموزشیوپرورشیدر اختیاروزارتآموزشوپرورش

29/08/81

قانوناصلاحلایحهقانونیراجعبهتشکیلشورایعالیآموزشوپرورش

12/04/84

قانونالحاقیکتبصرهبهمادهواحدهقانوناصلاحقانونانتقالمراقبینبهداشتمدارسبهواحدهایآموزشی تابعهوزارتآموزشوپرورشمصوبسال 1373

07/04/85

قانوناحیایمعاونتپرورشیوتربیتبدنیدروزارتآموزشوپرورش

04/07/85

قانونممنوعیتقلعساختمانهایآموزشوپرورشتابعوزارتآموزشوپرورش

09/08/86

قانونپذیرشدانشجودردانشگاههاومراکزآموزشعالیکشور

06/05/87

قانوناصلاحقانونتأسیسمدارسغیرانتفاعی )قانونتأسیسوادارهمدارس،مراکزآموزشیوپرورشیو غیردولتی(

15/07/88

قانونتعیینتکلیفاستخدامیمعلمینحقالتدریسیوآموزشیاراننهضتسوادآموزیدروزارتآموزشو پرورش

02/03/89

قانونالحاقدومادهبهقانونتعیینتکلیفاستخدامیمعلمینحقالتدریسیوآموزشیاراننهضتسوادآموزی دروزارتآموزشوپرورشمصوبسال 1388

07/10/89

قانونالحاقسهمادهودوتبصرهبهقانونتعیینتکلیفاستخدامیمعلمینحق التدریسیوآموزشیاراننهضت سوادآموزیدروزارتآموزشوپرورش

19/07/91

قانونالحاقدوتبصرهبهماده (17)قانونتعیینتکلیفاستخدامیمعلمینحق التدریسیوآموزشیاراننهضت سوادآموزیدروزارتآموزشوپرورش

14/07/92

قانونتفسیرقانونالحاقدوتبصرهبهماده (17)قانونتعیینتکلیفاستخدامیمعلمینحقالتدریسیو آموزشیاراننهضتسوادآموزیدروزارتآموزشوپرورش

25/05/94

قانونالحاقیکتبصرهبهماده (17)قانونتعیینتکلیفاستخدامیمعلمینحقالتدریسیوآموزشیاران نهضتسوادآموزیدروزارتآموزشوپرورش

به اشتراک بگذارید :