تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ ۱۲:۰۰:۰۰
کدمطلب: veoeV3M8
تبعيض حقوقي در وزارت آموزش و پرورش

سايت وكيل ملت

درپي درج مطلب در سايت وكيل ملت مورخ2/7/95 با عنوان « تبعيض حقوقي در وزارت آموزش و پرورش  » جوابيه اداره كل امور اداري وتشكيلات  اين وزارتخانه به شرح زير است:

1-براساس مصوبه شماره 138091/ ت 5000 هـ‌ مورخ 15/11/93 هيات محترم وزيران و مجوز سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از ابتداي سال 95، صرفا به متصديان 15 عنوان شغل تخصصي ، فوق العاده ويژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري قابل پرداخت مي باشد .

2- طبق بند (1) مصوبه شماره 10993/ ت 50510 مورخ 2/2/94 هيات محترم وزيران و همچنين بند (1) و جدول شماره (2) شيوه نامه اجرايي رتبه بندي حرفه اي معلمان و منضم به بخشنامه شماره 123788 مورخ 25/6/94 صرفا مشمولين طرح طبقه بندي مشاغل معلمان كشور به شرط اشتغال تمام وقت و داشتن حداقل 6 سال تجربه و 3 سال توقف در رتبه مقدماتي مي توانند از رتبه پايه حرفه اي بهره مند گردند و درحال حاضر پرداخت فوق العاده هاي مذكور به ساير متصديان مشاغل مجوزي ندارد .

ضمنا در خصوص موضوع مطرح شده اقداماتي درجريان است كه درصورت حصول نتيجه مطلوب ، مراتب متعاقبا اعلام خواهد شد.

به اشتراک بگذارید :