تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۴:۴۱:۵۰
کدمطلب: wMehO20k
نا بساماني هاي دوره هاي آموزش ضمن خدمت فرهنگيان و سكوت و انفعال مسئولان ؟!

سايت صداي معلم

در پي درج مطلب مندرج در سايت صداي معلم  در تاريخ 13 خرداد 96 با عنوان « نا بساماني‌هاي دوره هاي آموزش ضمن خدمت فرهنگيان و سكوت و انفعال مسئولان ؟! » جوابيه مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات به شرح زير است:

1-براساس بخشنامه 31146/90/200 مورخ 4/12/90 معاونت توسعه و سرمايه انساني رئيس جمهور، سرانه آموزش كاركنان دستگاه هاي اجرايي دولت، 40ساعت مي باشد، ولي در سال 1395 ميانگين نفر ساعت آموزش سالانه كاركنان آموزش و پرورش، 69 ساعت بوده است؛ لذا ادعاي برگزار نشدن دوره هاي آموزش ضمن خدمت فرهنگيان ؛ صحيح نمي باشد.

2-حسب تصريح سياست ها، ضوابط و ملاحظات اجرايي آموزش هاي كوتاه مدت (موضوع بخشنامه 43263-22/3/95 آموزش و پرورش)، كارمندان آموزش و پرورش صرفاً با رعايت شرايط چهارگانه ذيل مي توانند در دوره هاي آموزشي برون سازماني شركت نمايند؛ لذا مسئوليت شركت عزيزان فرهنگي در دوره¬هاي آموزشي متشكل در مؤسسات و مراكز آموزشي نامعتبر به عهده شخص فراگير مي باشد و بديهي است گواهي نامه هاي صادره نيز مورد تأييد آموزش و پرورش نخواهد بود:

الف)عنوان دوره، در مجموعه دوره هاي آموزشي شغلي‌ ـ اختصاصي مربوط پيش بيني شده يا جزو «آموزش هاي فرهنگي و عمومي» مورد تأييد سازمان مديريت/ معاونت توسعه مديريت بوده و در سامانهLTMS تعريف شده باشد.

ب)مشخصات دوره مورد نظر اعم از عنوان ، ساعت و محتوا ، با عنوان ، ساعت و محتواي مصوب دوره آموزشي تعريف شده در سامانه LTMS  مطابقت داشته باشد.

ج)صلاحيت مركز يا مؤسسه آموزشي مجري ، در سال اجراي دوره، براي اجراي دوره¬ مورد نظر، توسط سازمان مديريت/ معاونت توسعه مديريت تأييد شده باشد.

د) فرد با معرفي از آموزش و پرورش محل خدمت در دوره شركت نموده باشد يا براساس  بخشنامه¬هاي آموزش و پرورش براي شركت در دوره مورد نظر، مجاز باشد.

3- اجراي الكترونيكي دوره¬هاي آموزشي كوتاه مدت و برگزاري آزمون هاي مجازي از رويكردهاي مورد تأكيد آموزش و پرورش مي باشد؛ ولي در سنوات قبل، دوره ها و آزمون هاي الكترونيكي به نحوي برگزار مي شدند كه به قول نگارنده «صداي معلم»، «حرف و حديث هاي زيادي داشته است» . اين موارد در سنوات اخير مديريت شده است و با توسعه پهناي باند اينترنت و پشتيباني سخت افزاري سامانه LTMS، علاوه بر تسهيل دسترسي فراگيران به محتواي آموزشي دوره ها، مدت زمان برگزاري آزمون برخط (on line) دوره ها هم متناسب با نوع سؤالات آزمون، به صورت محدود و مشخص تعيين مي شود و محيط اجراي آزمون ها سالم تر شده است.

4-نويسنده محترم مدعي اند كه: مسئولان برگزاري آموزش ضمن خدمت، به نحوي در پركردن جيب مؤسسات و مراكز آموزشي نامعتبر سهيم اند؛ لذا ضمن استقبال از شركت احاد فرهنگيان در ايجاد فضاي سالم و رقابتي، نگارنده مستندات مدعاي خود را به اين مركز يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ارائه نمايند تا پيگيري هاي لازم صورت پذيرد.

به اشتراک بگذارید :