تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۳:۰۸:۰۵
کدمطلب: oAo52zG8
ما رابه خير، آموزش و پرورش اين كشور اميدي نيست!

سايت هورنيوز

درپي درج مطلب در سايت هورنيوز به تاريخ 10مهر96 با عنوان «ما رابه خير، آموزش و پرورش اين كشور اميدي نيست!» ، پاسخ معاونت آموزش متوسطه به شرح زير است:

1-همان گونه كه نويسنده محترم اشاره كرده اند مدارس نمونه دولتي در سال 1368براي ارائه خدمات آموزشي و تربيتي به دانش آموزان مستعد مناطق محروم كشور تأسيس شد و با حمايت آموزش و پرورش در تخصيص منابع مالي، فيزيكي، نيروي انساني و برنامه درسي كيفيت آموزش را در اين مدارس ارتقاء داد. مدارس نمونه دولتي مناطق محروم كه با هدف تحقق عدالت آموزشي شكل گرفت و دغدغه نويسنده محترم مي باشد كماكان با حمايت آموزش و پرورش به فعاليت خود ادامه مي دهد.

2-در سال 1390 اساسنامه اين مدارس بازنگري شد و با هدف "رشد فزون تر علمي و پرورشي دانش آموزان مستعد به ويژه دانش آموزاني كه دسترسي كمتري به امكانات آموزشي و پرورشي مناسب دارند" از اختصاص به مناطق محروم خارج و در همه شهرها و مناطق كشور تاسيس شد.

3-درچند سال‌‌ گذشته شاهد توسعه بی رویه مدارس نمونه دولتي و افزایش پذیرش دانش‌آموزان دراين مدارس  بودیم که همراه با این توسعه بی‌رویه، افزایش کیفیت لحاظ نشده است به همین دلیل مدارس دولتی دچار آسیب شده‌اند.از آنجايي كه پذیرش دانش‌آموزان در مدارس نمونه دولتی با آزمون ورودی مي باشد، این خود موجب جذب دانش‌آموزان مستعد و خالی شدن مدارس دولتی از اين گونه دانش‌آموزان شده، كه منجر به کاهش کیفیت عملکرد مدارس دولتی در سال هاي اخير شده است.

4- سیاست وزارت آموزش و پرورش كاهش روند توسعه مدارس نمونه دولتي براي حمايت از مدارس دولتی است.

5-درسال هاي اخير جهت جلوگيري از خالي شدن مدارس دولتي از دانش آموزان مستعد در مناطق شهري و برخوردار، از هر گونه افزایش مدارس نمونه دولتي  جلوگيري به عمل آمده است و در هرسال تحصيلي مدارس مذكورتوسط ادارات كل آموزش و پرورش استان ها و مناطق تابعه مورد ارزيابي قرار مي گيرند و در صورت عدم رعايت مفاد اساسنامه مدارس نمونه دولتي چنانچه عملكرد آموزشي مدرسه از ميانگين عملكرد منطقه و استان پايين تر باشد، ادارات كل آموزش و پرورش استان ها مكلف به تجميع و سامان دهي اين گونه مدارس مي باشند.

به اشتراک بگذارید :