14 شوال 1443

   

خواهشمند است قبل از تکمیل و ارسال فرم زیر به این نکات توجه فرمایید:

  • مطالب این بخش متناسب موضوع آن به معاونت ها و بخش های مختلف وزارت ارسال می گردد.
  • لطفا موضوع اصلی خود را حداکثر در 2 بند 4 سطری مرقوم فرمائید.
  • در صورت تمایل اطلاعات مربوط به خود را در جدول مرقوم فرمایید.

   خواهشمند است فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید: