15 صفر 1441

  • اداره کل آموزش و پرورش خوزستان
    061-33334019
  • اهواز ، میدان بسیج مستضعفین (فلکه ساعت)
  • پست الکترونیکی آموزش و پرورش خوزستان
    khouz.pr@chmail.ir