12 جمادی‌الثانی 1443

 • دفتر مدیرکل
  33334608
 • حقوقی
  33331680
 • بازرسی
  33339009
 • امور شاهد و ایثارگران
  33346922
 • انجمن اولیا و مربیان
  33340394
 • استعدادهای درخشان
  33352580
 • دبیرخانه
  33338464
 • تعاون
  33340443
 • امور اداری
  33331688
 • بازنشستگان
  33351197-33352560
 • امتحانات
  33338946
 • متوسطه اول
  33346372
 • متوسطه دوم
  33331684
 • کارودانش
  33333517
 • فنی حرفه ای
  33351195
 • آموزش ابتدایی
  33333507
 • سواد آموزی
  33331687
 • فناوری
  33339010-33346021
 • طرح و برنامه
  33337200
 • ضمن خدمت
  33332672
 • معاونت پرورشی و تندرستی
  33332863
 • روابط عمومی
  33338947
 • آدرس: بندرعباس. میدان امام خمینی. فلسطین 17. کد پستی: 7916785519
  07633339001
 • پست الکترونیکی: hormozgan@medu.ir .. سایت: hormozgan.medu.ir
  07633338947