26 شوال 1443

 • دفتر رئیس مرکز
  02182284185
 • دفتر معاون باشگاه دانش پژوهان جوان
  02122019974
 • دفتر معاون مرکز استعدادهای درخشان
  02182284150
 • پست الکترونیک sampad@medu.ir
  02122010909
 • مسئول دفتر آموزش
  02182284161