15 جمادی‌الثانی 1443

 • مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور
  021-22061723
 • مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور
  021-22089597
 • مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور
  021-22081292-3
 • آموزش
  021-22061724
 • پژوهش
  021-22094174
 • معاون امور مدارس خارج ا زكشور
  021-22066599
 • معاونت نظارت و هماهنگي
  021-22075999
 • اداري و اجرايي
  021-22073636
 • كميسيون ارزيابي مدارك خارجي
  021-22073838
 • اداره نظارت
  021-22075969
 • مبادلات بين الملل
  021-22070066
 • مدارس خارجي و بين الملل
  021-22066581
 • امور اتباع و مهاجرین
  02122066509
 • نمابر
  02122067353
 • پست الکترونیکی- dabirkhane@medu.ir
  00000000000
 • آدرس پستی: ایــران - تهران - سعادت آباد میدان فرهنــگ - شمــاره 3 کـــدپســـتـی 1997755611
  00000000000