13 شوال 1443

 • خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان معلم، چهارراه بهداری، اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی - کدپستی:
  09719996381
 • مرکز تلفن
  05632420202
 • اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
  05632424734
 • دفتر معاونت آموزش ابتدایی
  05632431086
 • دفتر معاونت آموزش متوسطه
  05632424733
 • دفتر معاونت پرورشی و فرهنگی
  05632424732
 • دفتر معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه مدیریت منابع
  05632422652
 • دفتر معاونت تربیت بدنی و سلامت
  05632445902
 • دفتر معاونت سواد آموزی
  05632422454
 • آموزش و پرورش استثنایی استان
  05632416510
 • آموزش و پرورش عشایر استان
  05632433530
 • دفتر مدیر کل
  05632420608
 • روابط عمومی
  05632442845