26 شوال 1443

 • دورنگار اداره کل
  07132335513
 • تلفنخانه اداره کل
  07132335953
 • کارشناس اتباع امور خارجی
  07132345125
 • اداره امورشاهد وايثارگران
  07132355719
 • اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات
  07132355609
 • اداره حقوقی و املاک و حمایت قضایی کارکنان
  07132354507
 • اداره مدارس غیردولتی و مشاركتهاي مردمي
  07132345126
 • اداره انجمن اولیاء ومربیان
  07132306267
 • معاونت آموزش ابتدايي
  07132305167
 • معاونت پرورشي و فرهنگی
  07132345832
 • معاونت تربیت بدنی و سلامت
  07132331854
 • معاونت توسعه مدیریت و پشتيباني
  07132335350
 • معاونت آموزش متوسطه
  07132336246
 • اداره تعاون و امور رفاهی
  32301610- 07132303139
 • آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز
  07138206201-4
 • آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز
  07137382318-19
 • آموزش و پرورش ناحیه چهارشیراز
  07132242315-17
 • باشگاه فرهنگیان شماره یک(خیابان حر)
  07132282287-9
 • معاونت سواد آموزی
  07132345116
 • آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز
  36479011-15
 • آموزش و پرورش استثنایی فارس
  32301136-47
 • آموزش و پرورش عشایری فارس
  32270001
 • درمانگاه فرهنگیان شیراز
  32285011-32282096
 • باشگاه فرهنگیان (فرهنگ شهر)
  36334455-36334496-7
 • اداره سنجش آموزش و پرورش فارس
  07132355265
 • اداره استعدادهای درخشان(تیزهوشان)
  07132123508
 • جشنواره های فرهنگی و هنری
  07132345837
 • صدور ابلاغ
  07132303273
 • دوره های ضمن خدمت
  07132304396
 • جذب سرباز معلم
  07132358018
 • تدارکات-کتاب درسی
  07132335233
 • تدارکات-سامانه ستاد
  07132306966
 • نقل و انتقالات دائم و موقت فرهنگیان
  07132355973
 • امور بازنشستگان و موظفین
  07132350062
 • جذب و استخدام
  07132336092
 • سازمان دانش آموزی - سرویس مدارس
  07132350820
 • تعاون - خدمات بیمه
  07132341141
 • تعاون-مسکن فرهنگیان
  07132354190