21 شوال 1443

 • شماره تماس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان
  087-33160205
 • دورنگار اداره کل
  087-33160204
 • سامانه پیام کوتاه روابط عمومی
  10008712260205
 • ایمیل روابط عمومی
  ravabetomomi5800@medu.ir
 • نشانی
  سنندج - خیابان اکباتان - اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان
 • شماره تلفن خانه اداره کل
  33163700 الی 33163704
 • نشانی آموزش و پرورش کردستان در پیام رسان سروش @kurdmeduir
  08733160205
 • نشانی آموزش و پرورش کردستان در پیام رسان تلگرام https://telegram.me/kurdmedu
  08733160205
 • نشانی پورتال آموزش و پرورش استان کردستان www.kurd.medu.ir
  08733160205
 • نشانی ایمیل آموزش و پرورش استان کردستان kurd@medu.ir
  08733160205
 • نشانی آموزش و پرورش استان کردستان در اینستاگرام kurd.medu.ir5
  08733160205
 • کد پستی
  06615763661
 • شماره تماس دفتر مدیرکل آموزش و پرورش کردستان
  08733165005
 • شماره های گویای اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان
  08733163700