22 ربیع‌الثانی 1443

مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین بخشی از نیروی انسانی خدمات آموزشی مورد نیاز

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی درنظر دارد به استناد ماده 41 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 4/12/ دولت( 2) مصوب 93 مجلسشورای اسلامی، تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خدمات
آموزشی و تدریس در دوره های مختلف تحصیلی در سطح استان (نوع اول) به
منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم در چارچوپ ماده
10 قانون مدنی، را به مناقصه واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت آگاهی از جزئیات دقیق مناقصه به سامانه تداکرات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند.  با تشکر