22 ربیع‌الثانی 1443

مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید دوم- تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خدمات آموزشی

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در نظر دارد جهت تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خدمات آموزشی و تدریس در دوره های مختلف تحصیلی در
سطح استان (نوع اول) اقدام به برگزاری مناقصه نماید. متقاضیان محترم می توانند جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند. با تشکر