25 ربیع‌الثانی 1443

علیرضا کاظمی
سمت : معاون پرورشی و فرهنگی وزیر