15 جمادی‌الثانی 1443

مهدی فیاضی
سمت : رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور
ناصر کوهستانی
سمت : معاون هماهنگی و نظارت مرکز
محمد حاجی بابایی
سمت : معاون مدارس خارج از کشور مرکز
. .
سمت : معاون امور بین الملل مرکز