15 شوال 1443

علیرضا کریمیان
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران
محسن بهارلو
سمت : معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش شهر تهران
سعید ربوشه
سمت : معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران
امیر علی جانی
سمت : سرپرست معاونت آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران
رقیه السادات نقوی
سمت : معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش شهر تهران
حسن محمدی
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش شهر تهران
میررضا شفیع پور
سمت : معاون سوادآموزی آموزش و پرورش شهر تهران
مجید شاطری
سمت : سرپرست اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران
اکبر اسدی
سمت : مدیر اداره حراست آموزش و پرورش شهر تهران