14 صفر 1441

محمد اعتدادی
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان
سیدمحمد میرپور
سمت : معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
محمد رضا ناظم زاده
سمت : معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
مهدی اسماعیلی
سمت : معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
شهین جوانی
سمت : معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
عبدالرضا رئیسی
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
غلامحسن سخایی
سمت : معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
بهمن امیدقائمی
سمت : معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
علیرضا محمودی
سمت : رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
رحمت الله ممیز
سمت : مشاور مدیرکل در امور نواحی و مناطق و رییس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی