13 شوال 1443

سید علیرضا موسوی نژاد
سمت : سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی
سکینه طیبی
سمت : معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع
رضا یکه خانی
سمت : معاون آموزش متوسطه
مهدی گلدانی مقدم
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت
فرشید جعفری
سمت : معاون پرورشی و فرهنگی
محمد زمانی
سمت : معاون آموزش ابتدایی
مهدی مرتضوی شهرستانک
سمت : معاون سواد آموزی