13 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ ۱۵:۲۹:۴۷
کد مطلب:  A7FfzLBk
دکتر حسینی در جلسه کمیته هماهنگی آموزش و پرورش استان:
نظام برنامه ریزی و تصمیمات مبتنی بر شبکه های دانش را تا کف مدارس نهادینه خواهیم کرد

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در سیزدهمین جلسه کمیته هماهنگی این سازمان اظهار داشت: کارگروه های مختلف شناسنامه دار وغیراز آن درسیستم آموزش وپرورش استان وجود داردکه نقش تصمیم گیری ونظارت را ایفا می نمایند که باید اهداف این کارگروه ها وموانع وپیشنهادات مشخص شده ونظام مند گردند.

به گزارش روابط عمومی  اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی، درسیزدهمین جلسه کمیته هماهنگی آموزش وپرورش استان موضوع تعیین اهداف عملیاتی سال تحصیلی 96-95 وموضوع انتخاب سال شمسی ویا تحصیلی به عنوان پایه ی برنامه ریزی مورد بحث وتبادل نظر قرارگرفت.
دکترسیدجوادحسینی دراین جلسه براین موضوع که نظام جامع برنامه ریزی علاوه برپیروی ازمتد علمی ،شاخص های مختلف را قابل اندازه گیری وسنجش می نماید بین موارد مورد انتظار دراسنادفرادستی ووزارتی وبرنامه های استانی پیوند ایجاد نموده واز اقدام جزیره ای وموازی پیشگیری می کندتاکید نمود.
مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی بابیان این نکته که سازمان شیشه ای وشفافیت امور از شعارهای وی دردوره ی مدیریتی درآموزش وپرورش استان بوده است ؛ مشخص بودن اهداف وبرنامه ها راازارکان این موضوع خواند وگفت: کارگروه های مختلف شناسنامه دار وغیراز آن درسیستم آموزش وپرورش استان وجود داردکه نقش تصمیم گیری ونظارت را ایفا می نمایند که باید اهداف این کارگروه ها وموانع وپیشنهادات مشخص شده ونظام مند گردند.
وی با تاکید براین که برای ثمربخش بودن امورهمه ی اقدامات باید به نخ برنامه ریزی کشیده شود افزود: مشخص شدن دقیق برنامه وامکان مستند سازی وارزیابی واتصال اهداف عملیاتی حوزه های مختلف استان وشهرستان با برنامه های وزارت واسنادفرادستی  ودسترسی آسان وسریع به اطلاعات از فواید نظام مند شدن برنامه ها می باشدکه به سمت اجرا شدن این موضوع پیش می رویم.
دکتر حسینی افزود:امروزنظام برنامه ریزی وروند پژوهی برای ادارات اقدامی لازم وموثر است وباید دراین مسیر آفت ها شناسایی شود تا ضمن مستندسازی سعی شود تا کارمند درسیستم آمارسازی ننماید وبراین اساس تسری یافتن فرهنگ برنامه ریزی در ارکان مختلف اداری وآموزشی بسیارمهم می باشد.
مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی همچنین گفت: درنظام تعلیم وتربیت هیچ فعلی وعملکرد واشاره ای نیست که معطوف به تعلیم وتربیت نباشدو دربرنامه ریزی نیز هدف  بهبود روش ها می باشد.
درابتدای این جلسه نیز موضوع تعیین سال تحصیلی ویاشمسی به عنوان پایه ی برنامه ریزی مطرح شد که مواردی همچون سالنامه های آماری ، تفاهم نامه بودجه وامورمالی، ارزیابی شاخص های اختصاصی به عنوان محور اهمیت برنامه ریزی براساس سال شمسی مطرح ودرمقابل حرکت عظیم دانش آموزان ومعلمان درآغازمهر درقالب سال تحصیلی به عنوان دلیل اهمیت سال تحصیلی به عنوان پایه ی برنامه ریزی مطرح شد که با توجه به این که از بیش از 400شاخص عملیاتی نیمی از آن درحوزه ی سال شمسی وبقیه درحوزه سال تحصیلی قرارمی گیرد مقرر شد معاونت های مختلف برنامه ها وپروژه های حوزه خود را که دریکی ازاین دوقالب قابلیت اجرا دارد مشخص نمایند تا تصمیم لازم اتخاذگردد.

به اشتراک بگذارید :