8 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱۹:۲۸:۲۳
کد مطلب:  1622432
بازی با مدل آموزش و پرورش

روزنامه خراسان

در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه  خراسان به تاریخ 14 تیر1400 باعنوان: «بازی با مدل آموزش و پرورش!» پاسخ اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش، به شرح زیر می باشد:

موضوعات مطرح شده در گزارش مذکور به نحوی خط قرمز وزارت آموزش و پرورش بوده واین وزارت کراراً نسبت به رعایت قوانین و مقررات در این رابطه تأکید نموده است. مصداق این موضوع ارسال بخشنامه رسمی به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها به شماره 156/140 در تاریخ 22 اردیبهشت1400 (پیوست )با موضوع "دستورالعمل اجرایی ثبت نام " می باشد که مشخصاً در بخش" الف" دستورالعمل یاد شده و در بند 12 ؛ عدم دریافت هرگونه وجه در زمان ثبت نام مورد تأکید قرار گرفته و همچنین در بخش  " ب " و بند یک ؛ ثبت نام خودکار دانش آموزان در میان پایه ها و عدم مراجعه دانش آموز میان پایه و یا اولیاء ایشان به مدرسه جهت ثبت نام، خاطرنشان شده است. لازم به ذکر است اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات این وزارت با حساسیت زیاد نسبت به وصول شکایات با موضوعات مورد اشاره بویژه از طریق سامانه الکترونیکی پاسخگویی به شکایات و بررسی آنها و نهایتاً ارایه پاسخ متقن در حداقل زمان، اقدام نموده است. علی ایحال اگر چنانچه مصادیقی از موضوعات مورد نظر با ذکر منطقه آموزشی و نام مدرسه واصل شود ، موضوع دراسرع وقت بررسی وبرخوردقانونی لازم بامتخلف یامتخلفین معمول خواهد شد.               

 

به اشتراک بگذارید :