21 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۱۷:۰۱:۴۸
کد مطلب:  1860737
مدیرآموزش وپرورش شهرستان ارسنجان
کیفیت درمدارس پیش دبستانی نباید فدای کمیت شود.

امیرعلی منفردمدیریت آموزش وپرورش شهرستان ارسنجان درگردهمایی مدیران مدارس پیش دبستانی ضمن تقدیروتشکر از موسسین،مدیران وکارکنان این مدارس تاکیدکرد:نبایدبگذاریم کیفیت دراین مدارس فدای کمیت شود.منفردهمچنین برلزوم برنامه ریزی جهت بالابردن سطح فعالیتهای مدارس پیش دبستانی اشاره نمودو...

مدیرآموزش وپرورش شهرستان ارسنجان کیفیت درمدارس پیش دبستانی نباید فدای کمیت شود.

800

امیرعلی منفردمدیریت آموزش وپرورش شهرستان ارسنجان درگردهمایی مدیران مدارس پیش دبستانی ضمن تقدیروتشکر از موسسین،مدیران وکارکنان این مدارس تاکیدکرد:نبایدبگذاریم کیفیت دراین مدارس فدای کمیت شود.منفردهمچنین برلزوم برنامه ریزی جهت بالابردن سطح فعالیتهای مدارس پیش دبستانی اشاره نمودو...

800

امیرعلی منفردمدیریت آموزش وپرورش شهرستان ارسنجان درگردهمایی مدیران مدارس پیش دبستانی ضمن تقدیروتشکر از موسسین،مدیران وکارکنان این مدارس تاکیدکرد:نبایدبگذاریم کیفیت دراین مدارس فدای کمیت شود.منفردهمچنین برلزوم برنامه ریزی جهت بالابردن سطح فعالیتهای مدارس پیش دبستانی اشاره نمودو

به اشتراک بگذارید :