13 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ۲۳:۱۵:۵۷
کد مطلب:  Q0w9Qrmd
توسط مدیرکل صدا وسیمای خراسان رضوی پیشنهادشد؛
تشکیل نهادی نظام مند باعنوان رسانه ،معلم ،جامعه برای تعریف فعالیت های مشترک صدا وسیما وآموزش وپرورش

محسن نصرپوردرنشست مشترک مدیران کل ومعاونان صدا وسیما وآموزش وپرورش استان تشکیل نهادی نظام مند باعنوان رسانه ،معلم ،جامعه برای تعریف فعالیت های مشترک این دونهادراخواستارشد.

آموزش وپرورش محورتوسعه ی پایداروهمه جانبه کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی ، محسن نصرپور صبح امروز درنشست مشترک مدیرکل ومعاونان اداره کل آموزش وپرورش وصداوسیمای خراسان رضوی به منویات وخواسته  ونگاه امام راحل (ره) ورهبرمعظم انقلاب از رسانه ملی به عنوان یک مدرسه ی بزرگ جهت فرهنگ سازی اشاره کردوگفت: محورتوسعه ی پایداروهمه جانبه آموزش وپرورش است واموزش وپرورش ورسانه ملی ازسویی محورواساس توسعه همه جانبه وازسوی دیگر عیار وشاخص توسعه محسوب می شوند.

مدیرکل صدا وسیما ی مرکز خراسان رضوی افزود:آموزش وپرورش وصدا وسیما خاستگاه امنیت وسلامت فرهنگی اجتماعی وسیاسی واقتصادی وخانواده هستند وبیش از 40میلیون نفرمخاطب  به صورت مستقیم وغیرمستقیم با آموزش وپرورش مرتبطند وساحت ها والقائات فرهنگی را ازاین نهاد بزرگ دریافت می کنند که معلمان عزیزکه مرجعیت آنان درجامعه حفظ شده  وخانواده ودانش اموزان  بخشی ازاین مخاطبین می باشند که به تناسب خدماتی که به 40میلیون مخاطب نهادتعلیم وتربیت باید ارائه می شدبه اموزش وپرورش توجه نشده که باید ازسوی مسئولان مدنظرقرارگیرد.

ایجاد یک سرفصل ویژه برای اموزش وپرورش دررسانه ملی ازمنویات مقام معظم رهبری است

نصرپوردرادامه به بیانات مقام معظم رهبری دردیداربامعلمان کشوردرسال جاری وخواسته ی ایشان ازایشان درخصوص نهادینه کردن شاخص های ممتاز در نسل اینده وفرهنگ سازی این رویه بااستفاده از افراد متخصص وایجاد یک سرفصل ویژه برای اموزش وپرورش دررسانه ملی اشاره کرد وفرهنگ سازی وترویج سبک زندگی اسلامی ورضوی ، افزایش ضریب نفوذ وارائه ی قالب وبسترهای رسانه ای رافصل های مشترک اموزش وپرورش وصدا وسیمای استان خواند.

 وی نقطه ی اشتراک این دونهاد را مردم ونسل جوان خواندکه به عنوان دو نهاد فرهنگ ساز می توانند بستر ساز خدمات فراوان برای نسل جوان وافزایش سواد رسانه ای باشند.

توسعه بدون اولویت بخشی به آموزش وپرورش درکشور به سرانجام نمی رسد 

مدیرکل صدا وسیما ی مرکز خراسان رضوی باتاکید براین که توسعه بدون اولویت بخشی به آموزش وپرورش درکشور به سرانجام نمی رسد گفت: برنامه های فراوان اجرایی درآموزش وپرورش ازجمله راهیان نورودیگربرنامه های معرفت افزا زمینه های مناسبی برای تولید مستند وبرنامه های ارزشی است که خراسان رضوی ومشهدمقدس را به عنوان پایتخت معنوی ایران اسلامی درموقعیتی ممتازقرارمی دهد.

 وی تولید برنامه بامحوریت مدرسه در بخش صدا وبخش سیما واخبار، توجه به اقتدار وجایگاه رفیع منزلتی معلمان وارائه عملکرد دستگاه اموزش وپرورش ، معرفی معلمین ودانش اموزان اثرگذار جهت معرفی حوزه نخبگانی آموزش وپرورش دربرنامه های صدا وسیما که موجب  ایجاد شور ونشاط درمدارس می شود وتهیه گزارش 5فرهنگی را ازجمله برنامه های قابل اجرا درسطح استان خواند وتشکیل  نهادی نظام مند باعنوان رسانه ،معلم ،جامعه برای تعریف فعالیت های مشترک صدا وسیما وآموزش وپرورش استان راخواستارشد.

سندتحول بنیادین آموزش وپرورش راسندی افتخارآمیز برای انقلاب اسلامی

نصرپورهمچنین سندتحول بنیادین آموزش وپرورش راسندی افتخارآمیز برای انقلاب اسلامی خواند و به سرفصل های سند تحول بنیادین آموزش وپرورش اشاره کرد وتصویب این سنددر22جلسه را ازدلایل  اهمیت بالای آن دانست که دران ابعاد مختلف مدنظر قرارگرفته وبه معلم به عنوان دارنده ی نقش کلیدی ومحوری توجه شده است.

وی درپایان گفت:سند تحول بنیادین آموزش وپرورش لزوم توجه همه جانبه به ابعاد ان ازسوی مسئولین را به خوبی نشان می دهد ویکی ازاولویت های این سند نیز سواد رسانه ای است که  توطئه دشمنان را دراین حوزه خنثی می نماید.

به اشتراک بگذارید :