15 جمادی‌الثانی 1443

پرسش های متداول
 

پرسش های متداول 

آن چه که یک مستخدم دستگاه اجرایی ( کارمند ) باید بداند

1-چنانچه افرادی در دوره بدو خدمت شرکت نکرده باشند می توان حکم استخدام آنها را صادر نمود؟

 جواب ): ارائه گواهی شرکت در دوره بدو خدمت برای تمامی افراد الزامی است لیکن چنانچه افرادی در دوره مذکور شرکت ننموده اند لازم است برابرمقررات حکم استخدامی آنان صادر و به گروه ارتقاء علمی معاونت پژوهشی معرفی شوند تا در اولین دوره ای که تشکیل می شود شرکت نمایند.

2- حداکثر سن برای استخدام آزمایشی چند سال می باشد ؟

جواب ): حداکثر سن برای استخدام آزمایشی40 سال می باشد لیکن سابقه تمام وقت دولتی فردکه از بودجه عمومی دولت حق الزحمه دریافت نموده است جزء خدمت قابل قبول محسوب می شود و به سقف سنی آنان اضافه می گردد . لکن مستنداً به بند « و » ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران  افراد خانواده معززشهدا ،  جانبازان ، آزادگان ومفقودالاثرها ( همسر ، فرزندان ، پدرومادر ، برادر و خواهر ) تابع ضوابط خاص بوده و با رعایت تشریفات از شرایط سنی معاف می باشند .

3- برای اخذ کد پرسنلی نیروهای جدید الاستخدام چگونه باید اقدام کرد ؟

جواب): برای نیروهای جدیدالاستخدام که قبلا حق التدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی بوده اند و دارای کد پرسنلی 8 رقمی فعال می باشند نیاز به درخواست کد جدید نیست ودر مورد نیروهای جدیدالاستخدام آزاد  از طریق سایت با هماهنگی کارشناسی استخدام اداره کل اقدام گردد.

4- آیا می توان مدارک تحصیلی معادل را درحکم استخدامی افراد اعمال نمود ؟

جواب ): مدرک معادل ، ارزش استخدامی ندارد

5- امتیازات حق شاغل مندرج در حکم استخدام ( آزمایشی یا پیمانی) بدون احتساب سابقه خدمت غیررسمی چگونه محاسبه می شود؟

جواب ): امتیاز مدرک دیپلم ، فوق دیپلم ، لیسانس و فوق لیسانس به ترتیب  1200-1400-1700-2000

امتیاز مهارت دیپلم ، فوق دیپلم ، لیسانس و فوق لیسانس به ترتیب  250-300-400-600

امتیاز کارآموزی با توجه به گواهی های صادره از مرکز آموزش ضمن خدمت به ازاء هر ساعت نیم امتیاز.

تذکر:

1) امتیاز سنوات و تجربه درحکم استخدام آزمایشی درج نمی شود.

2) جانبازان ، آزادگان و فرزندان شهید از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتردرمحاسبه امتیاز حق شاغل برخوردار خواهند شد.

6-آیا امتیاز حق شاغل به صورت سالانه تعیین خواهد شد ؟

جواب): امتیاز حق شاغل در ابتدای هر سال محاسبه و در حکم کارگزینی کارمندان درج می گردد . لیکن کارمندانی که آخرین سال خدمت خود را سپری می کنند سنوات خدمت آنان در زمان بازنشستگی به میزان خدمت انجام شده در همان سال به نسبت کسر سال ، محاسبه و امتیاز مربوطه تخصیص می یابد .

7- آیا حق عائله مندی و اولاد به زنان سرپرست خانوار قابل پرداخت است ؟

جواب): فقط کمک هزینه عائله مندی برای زنان سرپرست خانوار با رعایت کلیه مقررات مربوط قابل پرداخت می باشد.

8-آیا قانون خدمت نیمه وقت بانوان در مورد مستخدمان پیمانی قابل اجرا است ؟

جواب): بانوان پیمانی در صورت موافقت دستگاه می توانند با رعایت مقررات مربوط از قانون خدمت نیمه وقت بانوان استفاده نمایند.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

آنچه که یک مستخدم دستگاه اجرایی ( کارمند ) باید بداند

  1. طبقه و رتبه شغلی افراد جدید الاستخدام بدون در نظر گرفتن سابقه خدمت غیر رسمی آنها چگونه می باشد؟ 

    جواب):

دارندگان مدرک

طبقه

رتبه

جانبازوآزاده

فرزند شهید

دیپلم

2

مقدماتی

مقدماتی

مقدماتی

فوق دیپلم

3

مقدماتی

مقدماتی

مقدماتی

لیسانس

4

مقدماتی

مقدماتی

مقدماتی

فوق لیسانس

5

مقدماتی

مقدماتی

مقدماتی

دکترا

6

مقدماتی

مقدماتی

مقدماتی

دکترای حرفه ای

7

مقدماتی

مقدماتی

مقدماتی

 

 

2- آیا امتیاز حق شاغل به صورت سالانه تعیین خواهد شد ؟

جواب): امتیاز حق شاغل در ابتدای هر سال محاسبه و در حکم کارگزینی کارمندان درج می گردد . لیکن کارمندانی که آخرین سال خدمت خود را سپری می کنند سنوات خدمت آنان در زمان بازنشستگی به میزان خدمت انجام شده در همان سال به نسبت کسر سال ، محاسبه و امتیاز مربوطه تخصیص می یابد .

3- حداکثرمدت  زمان قابل محاسبه سنوات تجربی کارکنان چند سال می باشد ؟

جواب): سی سال

4- آیا امتیاز دوره آموزشی طی شده توسط شاغلین غیر رسمی نظیرقراردادی و ...  قابل محاسبه می باشد؟

جواب ):دوره های آموزشی طی شده توسط شاغلین غیررسمی نظیر قراردادی , خرید خدمت , روزمزد , شرکتی و ... پس از تبدیل وضعیت استخدامی آنان به رسمی یا پیمانی برای برخورداری از امتیازات مربوط به این فصل قابل احتساب نمی باشد و با توجه به اینکه براساس قوانین و مقررات موضوعه , نظام آموزش کارکنان دولت صرفاَ برای مستخدمین پیمانی و رسمی دستگاههای اجرایی کشور طراحی گردیده بنابراین دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوبی که کارکنان در طول دوره خدمت رسمی یا پیمانی در دستگاهها گذرانیده باشند برای استفاده از این امتیاز و احتساب در سوابق آموزشی آنان قابل محاسبه می باشد. نیروهای جدیدالاستخدام حق التدریس که در زمان اشتغال به صورت حق التدریس دوره آموزشی گذرانده در صورتی که گواهی ضمن خدمت آن در زمان استخدام صادر گردد قابل محاسبه می باشد .

5- فوق العاده های که مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشندکدامند ؟

جواب ): اقلامی که در احکام کارگزینی کارکنان براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درج شده و براساس قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد عبارتند از :فوق العاده بدی آب و هوا , فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته , فوق العاده محل خدمت , فوق العاده خارج از کشور , فوق العاده کارانه و حق تضمین ,کسر صندوق و اضافه کار  ,عائله مندی و اولاد ، سایر .

6- آیا قانون خدمت نیمه وقت بانوان در مورد مستخدمان پیمانی قابل اجرا است ؟

جواب): بانوان پیمانی در صورت موافقت دستگاه می توانند با رعایت مقررات مربوط از قانون خدمت نیمه وقت بانوان تا پایان قرارداد استفاده نمایند.

7-آیا سوابق خدمت نیروهای قرارداد کار مشخص به عنوان سابقه دولتی قابل محاسبه است ؟

جواب ):سوابق خدمت نیروهای قرارداد کار مشخص(معین) با توجه به اینکه سوابق آنان به صورت سالانه بازخرید می شوند و نوعاَ هزینه کار مشخص و معین برآورد و پرداخت می شود به عنوان سابقه خدمت دولتی محسوب  نمی گردد. توضیح اینکه بعنوان سنوات  بازنشستگی قابل محاسبه است.

8-آیا کمک هزینه عائله مندی به کارمندان مردی که همسر خود را از دست داده یا طلاق داده باشند پرداخت  می شود ؟

جواب): کمک هزینه عائله مندی به کارمندان مردی که همسر خود را از دست داده یا طلاق داده باشند ، تعلق نمی گیرد.