26 شوال 1443

راه های ارتباط با ما

اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

ایران، شیراز، خیابان معدل شرقی، کد پستی7134786187

صندوق پستی 314/71365

تلفنخانه    32335953 با 8 خط فعال -32308341-32308124-32307882

دورنگار   32335513 

کد شیراز 071

 

دفترارتباطات مردمی روابط عمومی 32358481

مدیر کل اداره آموزش و پرورش

fars-modirkol@medu.ir

معاون پژوهشی ،برنامه ریزی ونیروی انسانی مدیرکل

fars-pazhoohesh@medu.ir

معاون پرورشی و فرهنگی مدیرکل

fars-parvareshi@medu.ir

معاون آموزش متوسطه مدیرکل

fars-motevaseteh@medu.ir

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

fars-poshtibani@medu.ir

معاون سوادآموزی مدیر کل

fars-savadamoozi@medu.ir

معاون آموزش ابتدایی

fars-ebtedaee@medu.ir

معاون تربیت بدنی وسلامت مدیر کل

fars-tarbiyatbadani@medu.ir

اداره حراست

fars-herasat@medu.ir

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

fars-fanavari@medu.ir

اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی

fars-ravabetomoomi@medu.ir

اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

fars-bazresi@medu.ir

پست الکترونیک دبیرخانه

dabirkhaneh@farsedu.ir