25 شوال 1443

< html>

ادارت آموزش و پرورش خراسان رضوی

روابط عمومی و اطلاع رسانیارزیابی عملکرد و پاسخگویی شکایاتامور تحصیلی مهاجرین و اتباع
سنجش آموزش و پرورشهسته گزینشحقوق املاک و حمایت قضایی کارکنان
مشارکت های مردمی امور آموزش از راه دورشاهد و ایثارگر
هئیت رسیدگی به تخلفات اداریستاد اعتلا امر به معروف و نهی از منکراستعدادهای درخشان و المپیادها
انجمن اولیا و مربیانمشاور امور جوانانمشاور امور بانوان
پایگاه بسیج فرهنگیانحراستپدافند غیر عامل
آموزش ابتدایی دوره اولآموزش ابتدایی دوره دومآموزش و پرورش عشایر
تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی  
آموزش دوره اول متوسطهآموزش دوره دوم متوسطه نظریآموزش فنی حرفه ای و کاردانش
تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه مدارس شبانه روزی و نمونه دولتیجشنواره نوجوان خوارزمی متوسطه
امور قرآنی، عترت و نمازاداره فرهنگی و هنری مشاوره تحصیلی - تربیتی
امور تربیتیکارشناسی فعالیت های اردوییکارشناسی فرهنگی هنری
فناوری اطلاعاتتامین و آموزش نیروی انسانیگروه طرح و برنامه
گروه تحقیق و پژوهشپژوهشکده تعلیم و تربیت گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی
پرتال همگام مدارسبرنامه ریزی و توسعه هوشمندسازیانجمن های علمی آموزشی
پایگاه اطلاعات و آمار استاندبیرخانه دائمی بزرگداشت مقام معلم 
بودجهامور مالیامور اداری و تشکیلات
تعاون و امور رفاهیپشتیبانی و خدماتبازنشستگان و مستمری بگیران
راهبری مکاتبات و اسنادمراکز پزشکی فرهنگیان  
تربیت بدنی و فعالیت های ورزشیسلامت و تندرستیمراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی
سواد آموزی